Tag: یارانه، بیمه و دریافت گواهینامه رانندگی

14
Oct

یک میلیون فرزند مادر ایرانی در انتظار شناسنامه

با گذشته یک سال از تصویب قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر ایرانی، هنوز حتی یک نفر…