Tag: شروع کرونا

11
Dec

!رژیم ایران در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ یک ریال هم به مقابله با کُرونا اختصاص نداد

اکنون ایران با کمبود گسترده‌ی تخت‌های بیمارستانی به ویژه در تهران مواجه است. در کل کشور…