Tag: سپاه چگونه وارد اقتصاد شد؟

06
Nov

سپاه چگونه اقتصاد ایران را ویران کرد؟

«اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و…