Tag: زندان بهبهان

29
Dec

سه سال حبس به اتهام واهی برای مجید خادمی و مهران قره باغی

مجید خادمی و مهران قره باغی، دو زندانی سیاسی از نزدیک به یک سال پیش در…