Tag: خسرو در حالت مستی با امام حسین تخته نرد بازی کرده

04
May

محمود کریمی: امام حسین برنده تخته نرد شرطی از یک مست بود

داستان سرایی های مداح اهل بیت در مورد امام حسین و تخته نرد حاشیه ساز شد…