Tag: جامعه زنان

01
Apr

ادامه سقوط جمهوری اسلامی در شاخص شکاف جنسیتی؛ جایگاه۱۵۰ در جهان و ۱۶ در منطقه

تازه‌ ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران به لحاظ شکاف جنسیتی از میان ۱۵۶…