Tag: افزایش فقر، افزایش کسری بودجه

05
Apr

رژیم ایران برای سرکوب ناآرامی های نیمه دوم سال آماده می شود

پیش‌بینی پنجاه اقتصاددان ایرانی از امکان شکل‌گیری اعتراضات هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در…