Tag: اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب و کشتار ملت ایران

19
Mar

سایه مرگ در سال ۱۳۹۸ بر روی ایران

ملت ایران در سال ۱۳۹۸ خبرسازترین فجایع و رخداد ها را تجربه کردند که به برخی…