Tag: اسرائیل نابود باید گرد

02
Oct

چرا جمهوری اسلامی باید برود؟

پاسخ به این سؤال که چرا جمهوری اسلامی باید کنار گذاشته شود، شاید زیاد سخت نباشد؛…