امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده بروجن، در واکنش به طرح‌های انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به استان‌های دیگر، گفت که در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر در استان‌ چهارمحال و بختیاری مشکل آب آشامیدنی دارند و منابع آبی در این استان به‌جای ‌ظرفیت به ‌تهدید تبدیل شده است

به گفته نماینده بروجن، در استان چهارمحال و بختیاری با وجود منابع آبی،‌ ۹۵ درصد از دشت‌ها‌ توسط وزارت نیرو دشت ممنوعه و دشت ممنوعه بحرانی تعیین شده است

او اضافه کرد که در این استان ۹۰ درصد شرب و ۹۵ درصد آب مورد نیاز بخش صنعت و ۷۰‌ درصد آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود که منجر ‌به تخلیه آبخوان‌ها شده است

جعفری بروجنی افزود که حتی قطب‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری از طریق تانکر ‌آبرسانی ‌می‌شوند و در حوزه آب شرب نیز فاجعه آبرسانی ‌با تانکر ‌رخ داده است و شهری همچون فرادنبه حتی در دوره ترسالی با ۱۴ ساعت قطعی آب شرب ‌روبه‌رو است

این عضو مجلس تاکید کرد که هر انتقال آبی باید تابع منطق و قانون باشد، گفت که حقابه شرب، کشاورزی، صنعت و زیست محیطی استان چهارمحال و بختیاری لحاظ شود و مازاد آن منتقل شود و مردم استان نباید تاوان ‌بی‌کفایتی و قانون‌گریزی عده‌ای رو متحمل شوند