آمارهای جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که نقدینگی در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در آذرماه امسال به ۴۴۲۷ تریلیون تومان رسیده است

این آمارها که روز یکشنبه ۱۷ بهمن‌ماه منتشر شد، می‌گوید نقدینگی در آذرماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از ۴۱ درصد (معادل نزدیک ۱۳۰۰ تریلیون تومان) افزایش یافته است

بدهی دولتی به بانک مرکزی در دولت سیزدهم حدود سه درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۰۲ تریلیون تومان رسیده است، اما در مجموع بدهی بخش دولتی به کل بانک‌های کشور سه درصد کاهش یافته است

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و کل نظام بانکی کشور در آذرماه نسبت به ابتدای سال جاری به ترتیب ۲۱ درصد و ۳۷ درصد رشد داشته است

نقدینگی مهمترین عامل تورم در کشور است و یکی از شعارهای اساسی دولت ابراهیم رئیسی، عدم استقراض از بانک مرکزی و اجتناب از اجبار بانک مرکزی به چاپ اسکناس در راستای جبران کسری بودجه بوده است

هنوز گزارشی درباره نحوه چرایی افزایش نقدینگی، همچنین نحوه جبران کسری بودجه دولت رئیسی منتشر نشده، اما راه‌های دیگری مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق قرضه برای کسری بودجه وجود دارد