فايل صوتى منتسب به يكى از شيفت رزيدنت هاى بيمارستان صياد در استان گلستان و هشدار جهت قريب الوقوع بودن فاجعه اى انسانى به دليل تعلل در صدور دستور قرنطينه توسط حكومت