بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آماده قرار گرفتن در مقابل نور تلفن همراه در شب موجب بروز افسردگی در انسان می شود

پس از قرار گرفتن موش ها در مقابل نور تلفن همراه هوش‌مند یا آلاینده‌های نوری مشابه در بازه های دو ساعتی, پس از سه هفته موش ها گرایش‌هایی از افسردگی بروز دادند که کاهش رفتارهای گریزآمیز و کاهش علاقه به قند نشان‌گر آن بود. اما حتی پس از پایان این آزمایش این دوره‌ افسردگی در موش ها به مدت سه هفته تداوم داشت
در بخشی از این مقاله این چنین آماده است که: می‌دانیم که نوردرمانی روزانه دارای ویژگی‌های ضدافسردگی است اما ظاهراً شب‌ها در معرض نور شدید قرار داشتن با نشانه ‌های افسردگی پیوند دارد. با توجه به اثراتی که سیطره روشنایی‌های شبانه در دنیای صنعتی می‌تواند بر بهداشت روانی داشته باشد این یافته‌ها اهمیت دارد


شب ها مجرای عصبی گیرنده نور در چشم به دو بخش از مغز خیلی قوی‌تر از روز با نور تحریک می‌شوند و این موضوع دلیل اصلی بوجود آمدن این اختلال است


در بخشی از این مقاله به عنوان نتیجه گیری چنین نوشته شده است: در معرض نور شبانه قرار داشتن در روزگار پساصنعتی هر چه اجتناب‌ناپذیرتر شده است و در هیچ دوره‌ای از تاریخ تکامل ما سابقه نداشته است.در نتیجه این مجرای عصبی که برای مقاصد حفاظتی سازگاری یافته است ممکن است برای انتقال حالت منفی ناشی از نور شبانه به انسان گروگان گرفته شود

بر گرفته شده از مجله علوم عصبی نیچر