در تجمع سوم دی ماه نیروهای لباس شخصی و رسانه‌های اصولگرا سعی در منحرف کردن صدای کارگران از مسیر اصلی در تجمع روز سوم دی داشت

قوه قضاییه و نیروهای امنیتی همواره سعی«در خاموش کردن صدای اتحاد کارگران» داشته‌اند

تمام اعضا و جوارح این سیستم فاسد در تمام سطوحش، در تضاد شدید با صفوف کارگری و خواسته های کاملا برحقشان عمل می کند و هیچ جای شگفتی نیست اگر امروز تمام دوربین‌ها و نیروهای لباس شخصی و امنیتی، سعی در برهم زدن صدای بر حق کارگران از مسیر اصلی داشتند

گروهی از معترضان به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی روز چهارشنبه با تجمع در مقابل وزارت دادگستری شعارهایی از جمله «نان کار آزادی، اداره شورایی» و «اصل خصوصی‌سازی، فرمان بورژوازی» سر دادند

با این حال رسانه‌های وابسته به اصولگرایان درباره این تجمع نوشتند که «جمعی از دانشجویان انقلابی» با حضور مقابل وزارت دادگستری خواستار خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه شدند